Image
26/6/2021

Amaç ve Hedeflerimiz

Amacımız; ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmaktır.

Bu amaç doğrultusunda sermaye piyasası araçları Borsa'da işlem gören halka açık şirket yöneticilerinin dernek çatısı altında toplanarak, bir kısmı aşağıda sıralanan konular üzerinde çalışmalar yapmaktayız: 

  • Serbest piyasa ekonomisi modelinde temel yapı taşının halka açık anonim ortaklıklar olduğu görüşünün kamu oyunda ve ilgili merciler nezdinde benimsetilmesi,
  • Ortaklıkların halka açılmasını teşvik edici mekanizmalar geliştirilmesi,
  • Halka açılmaların önündeki bürokratik ve mali engellerin kaldırılması veya en azından hafifletilmesi,
  • Ortaklıkların sermaye piyasasından, tahvil ve finansman bonosu gibi enstrümanlar aracılığıyla uzun vadeli kaynak sağlayabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması,
  • İlgili kurumlarla yakın işbirliği içinde bulunularak, halka açık şirketlerin sermaye piyasasına ilişkin genel nitelikli sorunlarına çözüm aranması,
  • Kurumsal yönetim ilke ve kurallarının halka açık ortaklıklarca benimsenmesine çalışılması, böylece yerli ve yabancı yatırımcıların bu kuruluşlara olan güveninin pekiştirilmesi,
  • Halka açık ortaklıkların yönetim kadroları arasında işbirliği ve dayanışmanın sağlanması,
  • Yatırımcılardan gelen genel şikayet, tenkit ve dileklerin değerlendirilmesi ve takibi,
  • Benzer yurtdışı dernek ve kurumlarla işbirliğine gidilerek bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak paylaşımı,
  • Üniversitelerle işbirliği yapılarak; genel olarak sermaye piyasaları ve özellikle halka arzlar konusunda konferanslar, paneller düzenlenmesi ve böylece, geleceğin bürokrat ve iş insanlarının bu piyasaya olan ilgilerinin arttırılması.